fbpx

ما کی هستیم؟

 

گروه سرمایه گذاری املاک المتحدة

Logo_FINAL

بیوگرافی مختصر شرکت المتحده

امروزه گروه سرمایھ گذاری املاک و مستغلات المتحده دارای 5 شعبھ در داخل و خارج از کشور ترکیه میباشد کھ مشمول مشتریان ھنگفتی در کشور الجزایر میباشد.
از سال 2014 بھ اینسو خدمات شان را در ارصھ املاک و مستغلات شروع نموده اند و اعتبار قابل تقدیری در بازار ترکیھ دارد.

 

جاه طلبی و اھداف بزرگ شرکت المتحده نامحدود است

گروه سرمایھ گذاری املاک و مستغلات المتحده آرزوی دستیابی بھ رھبری جھانی در ارصه سرمایه گذاری در املاک و مستغلات از طریق برنامه (توسعیه ھای بنیادی) با دید استراتژیک دارد. 

 

به قطار سریع السیر ما بپیوندید

به منظور دستیابی به گروه سرمایه گذاری املاک و مستغلات المتحده، ما زمینه را برای سرمایه گذاری از طریق مشارکت مساعد نموده ایم. 

بازگشت سود از طریق برنامه مشارکت عالی تر خواھد بود، که به امید خدا به سوی رھبری جھانی در ارصه املاک, به موفقیت بزرگی دست خواھیم یافت.

چشم انداز استراتژیک گروپ چیست؟

1 – تجارت املاک و مستغلات : بودجه بزرگی برای خرید املاک متمایز اختصاص می یابد و  فروش آنھا از طریق چرخه ھای مکرر در طول سال، که سود مشترک را دوچند می کند و این امر به دستیابی به نسبت ھای سود آور بزرگی کمک می کند. 

2 – بازاریابی املاک : با عقد قرارداد با شرکت ھای بزرگ ساختمانی و تحقیق درباره معاملات و بازاریابی ھای مختلف املاک و مستغلات در کشور ترکیه صورت خواھد گرفت. 

3 – پیشرفت و گسترش : با افتتاح شعبه جدید مان در کشور ترکیه و سراسر جھان حجم فروشات افزایش بیشماری خواھد نمود. 

4 – ورود به بازار جھانی املاک : قرار برنامه ھای استراتیجیک, ورود ما به بازار جھانی املاک از طریق شعب آینده ما برای رسیدن به رھبری جھانی تا سال 2023 . 

 

ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻣﻼﮐﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯿﺸﻮد :

ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری:
 • آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی ھﺘﻞ
 • ﻣﻐﺎزه ھﺎ
 • ﻻﺑﺮاﺗﻮارھﺎ و دﯾﭙﻮ ھﺎ
 • دﻓﺎﺗﺮ اداری
 • ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﺗﺠﺎری
 • ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮭﺎ
 • ﻣﺪارس
ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ:
 • آﭘﺎرﺗﻤﺎن
 • وﯾﻼ
 • ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

 

ﺑﺨﺶ زﻣﯿﻦ ھﺎ:

 • ﻣﺰارع
 • زﻣﯿﻦ ھﺎی ﺗﺠﺎری
 • زﻣﯿﻦ ھﺎی ﮐﺸﺎورزی
 • زﻣﯿﻦ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺰرگ:

 • ھﺘﻞ ھﺎ
 • اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه ھﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی
 • ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎ
 • ﺑﺮج ھﺎی آﺳﻤﺎن ﺧﺮاش
 • ﻗﺼﺮھﺎ
 • ﭘﺮوژه ھﺎی اﻧﺮژی
 •  

Compare listings

Compare