fbpx

چرا المتحدة؟

گروه سرمایه گذاری املاک المتحدة

اﻣﺮوزه ﮐﺸﻮر ترکیه از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺳﯿﺎﺣﺖ, ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد که ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻨﻮع و ﺳﮭﻮﻟﺖ ھﺎﯾﯽ دارد که به ﭘﺮوژه ھﺎ واﻗﺘﺼﺎد آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺰرگ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻣﯽ ﮔﺬارد و در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری ﻋﻈﯿﻤﯽ دارد.

اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺮکیه ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت را در اﺧﺘﯿﺎر دارد وھﻤﭽﻨﺎن در رده ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﺟﮭﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد. اﯾﻦ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ که از آﯾﻨﺪه ای روﺷﻦ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻنه در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ که ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً به 7 ٪ ﻣﯿﺮﺳﺪ.

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت در ﮐﺸﻮر ﺗﺮکیه ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﮐﺮد ؟

ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری در اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر ﺗﺮکیه اﺳﺖ که در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺗﺎ از ﻣﺰاﯾﺎی آن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ارایه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﺮکیه به ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

به طﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری در اﻣﻼک ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری ھﺎ اﺳﺖ. زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و به دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﻣﺪاوم به زﻧﺪﮔﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎز به ﻣﺴﮑﻦ، ارزش ﻣﻠﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﮐه ﻣﻨﺠﺮ به اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد در زﻣﺎن طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﯿﺸﻮد و درﺻﺪ ﺿﺮر به ﺻﻔﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ.

ﺑﺮنامه ﺳﮭـﺎﻣـﺪاران ﭼـﯿﺴـﺖ؟

ﺷﺮﻛﺖ اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت اﻟﻤﺘﺤﺪه ﻓﺮﺻﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﮭﺎم را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران و ﺗﺠﺎران ﻓﺮاھﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ.

اﺳﮭﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﺮﻛﺖ اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت اﻟﻤﺘﺤﺪه ﺑﺮای ﻓﺮوش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 49٪ از ﮐﻞ ﺳﮭﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ارزش ھﺮ ﺳﮭﻢ ﺑﮫ ارزش 1.500.000 ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮ ﺗﺮﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﮫ ارزھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺮوپ در زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در اﻣﻼک از طﺮﯾﻖﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮ اﯾﻦ ﭘﻮل در ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻔﺎد ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

 • ﻣﻔﺎد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺑﮫ اﻣﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل, ﺑﯿﻦ 20 ﺗﺎ 40 درﺻﺪ در ﺳﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 • و اﯾﻦ رﻗﻢ طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﺎد ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﮫ ﭘﯿﺎﻣﺪ ھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ؟

.1 ﺳﮭﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻗﺮاردادھﺎی رﺳﻤﯽ در ﻣﺤﺎﮐﻢ رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

.2  در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺿﺮورت ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﺑﮫ ﻓﺮوش اﺳﮭﺎم ﺷﺎن در اﯾﻨﺪه، ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻤﺘﺤﺪه اﻗﺪام ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﮭﺎم ﺷﺎن ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ ھﻢ اﺳﮭﺎم ﺷﺎن را ﻣﺠﺪداً ﺑﺎﻻی ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﻓﺮوش ﺧﻮاھﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ.

 

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﮐﺮد؟

 • ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎری و دﺳﺘﺎورد ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻤﺘﺤﺪه از ﺳﺎل 2014 در ﺗﺮﮐﯿﮫ و از ﺳﺎل 2018 در اﻟﺠﺰاﯾﺮ، ﺗﺪاوم و ﺗﻮﺳﻌﮫ آن، ﺣﺘﯽ در ﭘﺮﺗﻮ ھﻤﮫ ﮔﯿﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ.

 • ﺷﮭﺮت و اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻤﺘﺤﺪه از طﺮﯾﻖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ارﺗﺒﺎط داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪاز ﺧﺮﯾﺪ.

 • اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت رھﺒﺮی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 • ﺗﻮﺳﻌﮫ داﺋﻤﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ در ھﻤﮫ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﮐﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ھﺎی آن و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﺎر ﺑﺎ ورود ﺳﮭﻤﺪاران ﺟﺪﯾﺪ.

 • ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻻ از اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری, ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از 40٪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ان ﺑﺮﺳﺪ.

 • ﮐﺎدرھﺎی ﻣﺠﺮب ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ھﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻤﺘﺎز در رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻮﺳﻌﮫ آﻧﮭﺎ درون ﺗﯿﻢ ﮐﺎری ﮔﺮوھﯽ.

چگونه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ ﺳﮭﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﻢ؟

1 – ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.

2 – اﻣﻀﺎی ﺟﺎﻧﺒﯿﻦ در ﻗﺮاردادھﺎی ﺳﮭﺎﻣﺪاری.

3 – ﺳﮭﺎﻣﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ ₺1,500,00 را ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ وارﯾﺰ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد.

4 – رﺳﻤﯽ ﺷﺪن ﻗﺮاردادھﺎ در دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ ، اﺗﺎق ھﺎی ﺗﺠﺎرت و وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ.

5 – ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺠﺎرﺗﯽ در روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رﺳﻤﯽ.

اﻣﺘﯿﺎزات ﺳﮭﺎﻣﺪاران

1   ﺑﯿﻤﮫ درﻣﺎﻧﯽ.

2 ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ.

3  ﺻﺪور ﮐﺎرت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری از اﺗﺎق ھﺎی ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل.

ﻤﻔﺎد چگونه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﻣﻔﺎد ﺳﮭﻢ داران در ﭘﺎﯾﺎن ھﺮ ﺳﺎل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺎ ﭼﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﮭﺎم ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺨﺮﯾﻢ؟

ﺳﮭﺎم را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 2021/12/31 ﻣﯿﻼدی ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ، ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﺳﮭﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.

ﻣﺤﺎسبه ﻣﻔﺎد از ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری و ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻔﺎد از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 2022 ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻔﺎد ﻣﺎن از 20 ﺗﺎ 40 درﺻﺪ اﺳﺖ ﺑﮫ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا, در آﺧﺮ ھﺮ ﺳﺎل ﻣﻔﺎد ﺳﮭﻤﺪاران ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻌﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻤﺘﺤﺪه در ﺧﺎرج از ﺗﺮکیه:

در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ :

 • ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
 • ﮐﻮﯾﺖ
 • اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ
 • ﻣﺼﺮ
 • اُردُن
 • ﺑﺤﺮﯾﻦ
 • ﻗﻄﺮ
 • ﻋﺮاق

در کشورهای خارجی :

 • ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
 • ﻓﺮانسه
 • آﻟﻤﺎن
 • اﯾﺮان
 • روسیه
 • ﺑﻠﮋﯾﮏ
 • ﻛﺎﻧﺎدا
 • آﻣﺮﯾﻜﺎ
 • ﭼﯿﻦ

اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻌﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺮکیه:

اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻌﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺮکیه:

  • ﺳﺒﺎﻧﺠﺎ
  • ﺑﺪروم
  • ﺗﺮاﺑﺰون
  • آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ
  • ﺑﻮرﺳﺎ
  • ﺳﺒﺎﻧﺠﺎ

  اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻌﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﮭﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل:

  • ﺑﺸﺎک ﺷﮭﯿﺮ
  • ارﻧﺎوطﮑﻮی
  • ﺳﻠﯿﻮری
  •  ﺷﯿﺸﻠﻲ
  • آﺗﺎچ

  اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻌﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ در داﺧﻞ اﻟﺠﺰاﯾﺮ:

  • ورﻗﻠﺔ
  • ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ
  • ﺗﻠﻤﺴﺎن
  • ﻋﻨﺎﺑﺔ

  Compare listings

  Compare